سامان ظفری

سامان ظفری


طراح آنتن و مدارات فرکانس بالا و برنامه نویس

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فضایی دانشگاه علم و صنعت

تقویت کننده توان دوهرتی

تقویت کننده توان دوهرتی یک روش افازیش بازدهی در تقویت کننده های توان میباشد . ویژگی منحصر به فرد تقویت کننده توان دوهرتی ساختار ساده آن میاشد که از دو تقویت کننده توان موازی و خطوط انتقال تشکیل شده است .