محمد جلیلی

محمد جلیلی


برنامه نویس سایت، موبایل و سرور

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری کامپیوتر، دانشگاه تهران

مقاله علمی

ترجمه این مقاله بصورت دقیق و تخصصی انجام گرفته است و کاربران می توانند برای نیاز خود از آن بهره کامل ببرند