محمد جلیلی

محمد جلیلی


برنامه نویس سایت، موبایل و سرور

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری کامپیوتر، دانشگاه تهران

Analysis of the Increase and Decrease Algorithms for Congestion

Analysis of the Increase and Decrease Algorithms for Congestion مقاله

مقاله Analysis of the Increase and Decrease Algorithms for Congestion یکی از مقالات مهم و پایه ایی حوزه شبکه های کامپیوتری است که به مسئله مهم conjestion و روش هایی برای کاهش و کنترل آن پرداخته است.