محمد جلیلی

محمد جلیلی


برنامه نویس سایت، موبایل و سرور

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری کامپیوتر، دانشگاه تهران

B4 مقاله

خلاصه ایی از مقاله قرار گرفته است که می تواند به فهم سریع مسئله کمک کند

خلاصه ایی از مقاله قرار گرفته است که می تواند به فهم سریع مسئله کمک کند این مقاله مربوط به شبکه های کامپیوتری است